Larmsäkerhet-säkerhet-passerkontroll göteborg

SMIMAB kan Larm-Säkerhet-Passerkontroll

Svagströmsmontage AB, SMIMAB levererar, installerar och servar en mängd olika säkerhetsanläggningar. Anläggningarna skiftar i karaktär och därmed krav som ställs. Det kan vara anläggningar för personskydd, patientskydd, egendomsskydd, inbrottsskydd, passerkontroll, försåtskydd, tekniska skydd av teknisk utrustning, komfortskydd, skydd för forskning, frysrum mm. En gemensam nämnare för alla larmanläggningar är att de alltid måste fungera vid larm och inte larma falskt. Vid upprepat falsklarm trappas personers vaksamhet av så att man kanske inte tar det på allvar om larmet är skarpt nästa gång.

Brandlarm-Utrymningslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB projekterar, levererar och servar alla fabrikat av brand- och utrymningslarm. Syftet med brandlarm kan vara personskydd och/eller egendomsskydd. Ofta finns myndighetskrav på funktioner. Vi är väl förtrogna med dessa krav inom de flesta miljöer. Vi utför allt från stora komplexa anläggningar, ex köpcentrum, sjukhus mm till småanläggningar, ex dagis, kontor mm. Finns myndighetskrav eller andra krav lämnas anläggarintyg av godkänd anläggarfirma.
Finns behov och/eller krav på talat utrymningsmeddelande integrerar vi detta i brandlarmsanläggningen. Inom ett flertal fastigheter fyller ett utrymningslarm med begränsad täckning behovet. Vi installerar då det system som lämpar sig bäst i varje enskilt fall.

Ensamarbetslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför ensamarbeteslarm inom byggnader eller inom fabriksområde etc. Ensamarbeteslarm är alltid trådlösa med bärbar larmsändare. Det som skiljer ensamarbeteslarm från andra larmanläggningar med bärbar larmsändare är att sändare även skall aktiveras om personen faller, skadar sig och inte har möjlighet att sända iväg ett larm.

Inbrottslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför inbrottslarm inom alla typer av miljöer. Det kan vara allt från mindre installationer på kontor etc till större anläggningar integrerade med passerkontroll, kameror för övervakning och bildlagring mm. Svagströmsmontage AB, SMIMAB är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1015. Detta är ett branchkrav för att projektera, installera, driftsätta, underhålla, konsultera och förvara kunders anläggningsdokumentation. Reglerna innehåller krav att inbrottslarmanläggning skall installeras av certifierad anläggarfirma som är godkänd av Försäkringsförbundet och att all materiel i anläggningen skall vara intygad av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC).

Kodlås

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför installation av kodlåsanläggningar. Det kan vara till system med många dörrar som förses med kodlås och elektriskt lås för att minska nyckelhantering i flerfamiljshus så att brevbärare, tidningsbud med fler inte skall behöva bära med sig stora nyckelknippor. I flerfamiljshus installeras ofta kodlås/kortläsarsystem för ex tvättstugebokning.

Passersystem

Det kan vara allt från stora anläggningar med 1000-tals kortläsare ner till mindre anläggningar med en enda dörr. I mindre anläggningar är ofta kortläsare ett första stopp för att hindra obehörig person att passera en dörr. Ibland är också kortläsaren kopplad ihop med och styr på- och avlarmning av en inbrottslarmanläggning. I större anläggningar är kortläsare, ofta kallade dörrmiljörer, integrerat med inbrottslarm, övervakningssystem, lås i dörrar, utrymningsplaner, brandlarm mm. I denna typ av anläggningar sker presentation grafiskt i operatörsdatorer som visar alla ingående delar med byggnadernas utseende/ritning i bakgrunden. I större anläggningar är korthantering med behörigheter för personal, personal som börjar och slutar, andra intressenter som måste ha tillträde till vissa lokaler mm en stor driftkostnad. Smimab har stor kunskap om vilka system som lämpar sig för olika verksamheter och fastigheter.

Bråklarm-Lokalt överfallslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför bråklarm och lokalt överfallslarm i alla inomhusmiljöer. Ofta är det sjukvårdlokaler med psykiatrisk vård men även annan typ av verksamhet där hot kan förekomma. Anläggningarna kan var trådlösa med bärbara larmsändare eller trådbundna med larmknappar. Olika typer av positioneringssystem och larmpresentation väljs efter lokalernas utformning. Gemensamt för alla typer av överfallslarmanläggningar är att mycket snabba åtgärder måste sättas in när en person aktiverat överfallslarmet. Detta ställer mycket stora krav på larmpresentation och positionsangivelse.

Läs mer om våra tjänster

Sjukhussystem

Vi är specialiserade på arbeten i sjukvårdslokaler och utför kallelsesignal, ringledning, sjukvårdsplanering, överfalls- och bråklarm samt medicinsk patientövervakning.

Datanät-Nätverk

Svagströmsmontage AB, Smimab levererarm installerar och servar fibernät, kopparnät och trådlöst nätverk.

Ljud-Bild

Vi arbetar med AV-utrustning för presentation, information och konferensutrustningar.

Telesystem

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar alla Telesystem kod 64 i AMA EL 19 med alla underliggande rubriker.

TV-antenn

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar antennanläggningar för TV-distribution.

Ring oss idag: 031-165810

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen!